Przejdź do treści

Rozproszone Systemy Sterowania: L3

Komunikacja w systemach rozproszonych – MQTT

Zadanie (0-10 punktów)

Cel

Utwórz sieć symulowanych sensorów oraz jednostkę monitorującą, która otrzymuje dane z sensorów i wyświetla je wraz z informacją o nazwie sensora (przykładowa struktura sieci została przedstawiona na poniższym diagramie). Węzły powinny komunikować się ze sobą za pomocą MQTT.

Uwagi:

 • Powinny być dwa typy sensorów w sieci: sensory temperatury oraz sensory wilgotności. Dodaj co najmniej dwa sensory każdego typu.

 • Każdy typ sensorów powinien publikować zmierzoną wartość oraz swoją nazwę (na przykład T1, H1) na odpwowiednim topicu.

 • Czujnik temperatury powinien zwracać zrandomizowaną wartość z zakresu od 0 do 30.

 • Czujnik wilgotności powinien zwracać zrandomizowaną wartość z zakresu od 20% do 100%.

 • Otrzymane dane powinny być walidowane z użyciem pydantic. Oznacza to, że zmierzona wartość oraz nazwa czujnika powinna zostać umieszczona w odpowiedniej strukturze danych przed wysłaniem.

  Przykładowa struktura danych

  from pydantic import BaseModel
  
  class TemperatureData(BaseModel):
    sensor_name: str
    temperature: float

  Instalacja pydantic

  pip install pydantic
 • Przykład konwersji obiektów pochodnych BaseModel do plików json oraz ich odtwarzania z plików json dla starszych wersji Pydantic (np. v1.10).

td = TemperatureData(sensor_name="t1", temperature=10)

# Convert to json (serialize to string)
json_data=td.json()

# Create object from json (deserialize from string)

td_restored = TemperatureData.parse_raw(json_data)

Instalacja MQTT na Ubuntu (MQTT powinno być zainstalowane na komputerach w laboratorium)

Broker Mosquitto
apt install mosquitto
Klient Python (Paho)
pip install paho-mqtt

Alternatywnie może być zainstalowany z apt

apt install python3-paho-mqtt

Przykłady subscribera i publishera

# Subscriber example
import paho.mqtt.client as paho

def on_message(mosq, obj, msg):
  """Callback called when new message is received."""
  print(f'Received: {msg.topic} {msg.qos} {msg.payload}')

if __name__ == '__main__':
  client = paho.Client()
  client.on_message = on_message

  # Connect to broker
  client.connect("localhost", 1883, 60)

  # Subscribe to temp topic
  client.subscribe("temp")

  # Waiting while client is running
  while client.loop() == 0:
    pass
# Publisher example
import paho.mqtt.publish as publish

temperature=10
publish.single(topic="temp", payload=temperature, hostname="localhost")

Uruchamianie

Przed startem publishera/subscribera, upewnij się, że masz uruchomiony broker MQTT, na przykład mosquitto.

Aby uruchomić broker mosquitto można użyć poniższej komendy (-v is for verbose mode):

mosquitto -v

Materiały