Przejdź do treści

Rozproszone Systemy Sterowania: L4

Komunikacja w sytemach rozproszonych – ZeroMQ

Zadanie (0-10 punktów)

Cel

Utwórz system, w którym dwie aplikacje komunikują się ze sobą z użyciem biblioteki ZeroMQ. Pierwsza aplikacja powinna wysyłać złożoną strukturę danych do drugiej aplikacji z wykorzystaniem serializacji. Druga aplikacja powinna deserializować dane i wyświetlać otrzymaną strukturę.

Uwagi

 • Do serializacji/deserializacji struktury danych użyj biblioteki Google Protocol Buffers.
 • Struktura danych do wysłania (bazuje na ROS Pose).

  Point position
  Quaternion orientation

  gdzie Point zawiera współrzędne x, y, z i Quaternion zawiera elementy: x, y, z, w.

 • ZeroMQ in C++: #include <zmq.hpp>, linker option: -lzmq
Example of protobuf usage in Python
 • Install protobuf compiler (if necessary)

  apt install protobuf-compiler
 • Message schema definition (person_msg.proto file)

  syntax = "proto2";
  
  package tutorial;
  
  message Person {
   required string name = 1;
   optional int32 id = 2;
  }
 • Generate code from schema

  protoc -I=. --python_out=. ./person.proto
 • Serialize message and write it to the file

  import person.person_pb2 as person_pb2
  
  person_msg = person_pb2.Person()
  person_msg.name = "John"
  person_msg.id = 5
  
  # Write message to binary file
  with open("person.bin", "wb") as f:
    data = person_msg.SerializeToString()
    f.write(data)
 • Read a message from file and deserialize it

  import person.person_pb2 as person_pb2
  
  # Read message from binary file
  with open("person.bin", "rb") as f:
    msg = person_pb2.Person().FromString(f.read())

Zasoby: